Podmínky použití stránek WebforDog.cz

Provozovatel

Alena Koňaříková Hovězí 755, 75601 ič: 73879631 mail: podpora(zavinac)webfordog(tecka)cz tel.: +420704220064

1. Úvod

1.1. www.webfordog.cz (dále jen ,,Inzerce psů“ nebo "služba") – internetový server, který slouží k prodeji, poptávce, nabídce psů a veškerých dalších služeb a informací spojených s touto tématikou.

1.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a inzerentem se řídí těmito podmínkami užívání a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.3. Plnění podmínek se nepřezkoumává. Dojde-li však k porušení těchto podmínek je to důvod k zákazu použití této stránky a vymazání všech inzerátů, zrušení účtu, vymazání obsahu a blokování ip adresy.

2. Zamítnutí

2.1. Služba si vyhrazuje právo zamítnout vložit jakýkoli inzerát, text, obsah, uzná-li, že je nevhodný. Popř. si služba vyhrazuje právo inzerát, text, obsah kdykoli z databáze smazat, uzná-li, že porušuje tyto podmínky nebo je jakkoliv nevhodný.

2.2. Služba si vyhrazuje právo zablokovat přístup na stránky návštěvnikovi webu (či všem uživatelům konkrétní IP adresy) pokud to uzná za vhodné.

3. Změna

3.1. Služba si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravit, smazat či jinak odstranit a/nebo znepřístupnit některým či všem uživatelům jakýkoli obsah či službu serveru či jakákoli data na serveru umístěná. O takovém odstranění či znepřístupnění není služba povinna uživatele informovat. Zveřejnění obsahu může být rovněž umožněno na dobu určitou, po jejímž uplynutí bude obsah automaticky smazán.

3.2. Služba je oprávněna doplňovat obsah vložený na server uživateli reklamním sdělením dle svého uvážení.

4. Uživatel stránek nesmí:

- zadávat v Obsahu údaje či informace, které jsou NEPRAVDIVÉ, urážlivé, neslušné, nezákonné, nesnášenlivé, diskriminační, nevhodné, nepříjemné nebo jiným způsobem nevyhovující
- vydávat se za fiktivní osobu či osobu s jinou entitou
- padělat hlavičky nebo jinak manipulovat s identifikátory za účelem skrytí totožnosti a původu Obsahu během používání Služby
- vložit do Obsahu informace, které porušují autorská práva, obchodní tajemství, či vlastnická práva
- vložit do Obsahu informace nebo přenést data, které obsahují softwarové viry, jakékoli Java skriptové kódy, html značky či jiný obsah, který by mohl poškozovat nebo ničit funkci Služby
- vložit do Obsahu informace, které by obsahovaly prvky pornografie, oplzlosti, - násilí a jiné nevhodné témata
- vkládat duplicitní inzeráty
- nabízet cokoliv jiného než k čemu je inzerce určena což zahrnuje i zákaz rozesílání nevyžádaných komerčních sdělení (spam), řetězových dopisů a dalších forem komunikace, které mohou narušovat provoz webu nebo způsobovat potíže jiným uživatelům (v případě zasílání spamu, nevyžádané pošty, nevyžádané nabídky a podobně, si WEBFORDOG nárokuje 500 Kč za každý odeslaný email, jako odškodné)
- stahovat, či kopírovat jakékoliv texty a obrázky

5. Zřeknutí se zodpovědnosti

5.1. Služba nenese žádnou odpovědnost za obsah informací zveřejněných na svých stránkách (to platí pro psaný text, fotografie a další data) ze strany uživatelů. Odpovědnost za obsah takových informací nese výhradně ta osoba (uživatel), od níž obsah takových informací pochází.

5.2. Služba nenese žádnou odpovědnost vyplývající z ujednání či dohod mezi uživately a majiteli stránek registrovaných na tomto portálu.

5.3. Služba nenese odpovědnost škody způsobené na počítačích uživatelům způsobené údaji a jinými informacemi staženými z webfordog.cz, ani za ztrátu dat na nich jako důsledek přenesení těchto do počítačů uživatelů.

5.4. Služba nenese odpovědnost za to, že
- Služba bude splňovat požadavky uživatelů,
- Služba bude poskytována nepřetržitě, zejména není zodpovědná za přerušení dodávky služeb ze strany poskytovale internetové domény.

5.5. Služba není za žádných okolností odpovědná za hmotné či nehmotné škody a to včetně ušlého zisku, které uživatelům vzniknou používáním Služby, a to i tehdy, bylo-li pravděpodobnost takové škody oznámena, je-li škoda způsobena
- použitím Služby nebo nemožností Službu použít,
- jakýmikoliv změnami, které uživatelé provedou,
- neautorizovaným přístupem k Účtu nebo přeneseným datům.

5.6. Členové týmu webfordog.cz nejsou trestně odpovědní za tvrzení uskutečněné kterýmkoliv uživatelem v důsledku vloženého Obsahu nebo vyplývajícího z vloženého Obsahu.

6. Rozhodčí doložka

6.1. Inzerce psů a uživatel se dohodli, že všechny majetkové spory vzniklé z těchto Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení jedním rozhodcem či rozhodčím senátem jmenovaným Správcem seznamu rozhodců, a to ze Seznamu rozhodců vedeného společností ČMRS Consulting, s.r.o., IČ 27775186, se sídlem Smetanova 1101, 755 01 Vsetín (dále jen ,,Společnost“), podle pravidel stanovených v Jednacím řádu, Organizačním řádu a Pravidlech o nákladech rozhodčího řízení vydanými Společností, s jejichž obsahem jsou smluvní strany srozuměny a s nimiž se mohou blíže seznámit v sídle Společnosti nebo na internetové adrese www.cmrs.cz. 2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné a že nevyjádří-li se žalovaný do 10 kalendářních dnů ode dne doručení žaloby, mohou být skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Místem rozhodčího řízení je zpravidla sídlo Společnosti. 3. Pro doručování platí, že účastníkům se veškeré písemnosti v rozhodčím řízení zasílají na adresy jimi uvedené v registračním formuláři (dále jen doručovací adresa). Uvede-li účastník po zahájení rozhodčího řízení jinou doručovací adresu, doručuje se účastníkovi na tuto adresu. Účastníci jsou povinni písemně a bez zbytečného odkladu sdělovat Společnosti veškeré změny jejich doručovacích adres, jinak na takovou změnu adresy nemusí být brán při doručování zřetel a doručení tak může být účinně provedeno odesláním písemností na poslední známou adresu účastníka. V případě, že žalovaná strana na jí uvedené doručovací adrese listovní zásilky nepřebírá a ani neohlásí Společnosti případnou změnu své doručovací adresy, může Společnost platně doručovat i na jinou, Společnosti známou adresu, u níž se předpokládá, že se zde žalovaná strana zdržuje, je-li odlišná od doručovací adresy (eventuální adresa).

7. Zvýhodnění inzerátu, platby

7.1. Nabízené zvýhodnění naleznete zde - https://www.webfordog.cz/zvyhodneni-inzeratu/ platbu technicky zajišťuje GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01, České Budějovice, možnosti platby jsou bankovním převodem a platební kartou.

7.2. Služba obsahuje informace o nabízených produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní služby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

8. Reklamační řád, Odstoupení od platby

8.1. Svou nehmotnou povahou nelze od již aktivovného zvýhodnění odstoupit a není možné požadovat navrácení peněžních prostředků v zákonné lhůtě 14 dní.

8.2. Případné reklamace ohledně plateb za zvýhodnění, např. pokud nebylo automaticky provedeno po platbě nebo došlo k technickému problému ohlaste prosím na emailu podpora@webfordog.cz. Na reklamaci bude reagováno do 48 hodin v pracovním týdnu.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Porovozovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:
- jméno a příjmení
- e-mailová adresa,
- telefonní číslo
- adresa bydliště
- IP adresa.

9.2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště je nutné zpracovat pro identifikaci smluvních stran. Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro účely vytvoření účtu inzerenta. Takové zpracování umožňuje ust. čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu aktivního užívání účtu inzerenta a dále 5 let od posledního přihlášení, nejméně však po dobu 5 let od založení. IP adresa inzerenta bude zpracována za účelem prevence a potírání porušování podmínek užívání. Takové zpracování umožňuje ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu aktivního užívání účtu inzerenta a dále 3 roky od posledního přihlášení, nejméně však po dobu 3 let od založení.

9.3. Na e-mailovou adresu budou inzerentovi zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej inzerent neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

9.4. Osobní údaje bude zpracovávat provozovatel. Osobní údaje pro něj však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- Provozovatel hostingových služeb, společnost Váš hosting s.r.o., se sídlem Nymburk - Nymburk, Zbožská 1385/40, 28802, IČ: 247 42 252
- případně další zpracovatelé, s nimiž však Provozovatel ještě nenavázal spolupráci

9.5. Inzerent bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:
- požadovat po provozovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
- vyžádat si u provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po provozovateli výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- právo podat námitku proti zpracování v případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu provozovatele,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla - porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

10. Zpracování osobních údajů zájemců o nabízenou službu či věc

10.1. Uzavřením smlouvy dle čl. 3 podmínek užívání je mezi provozovatelem a inzerentem uzavřena také smlouva o zpracování osobních údajů (dále jen „smlouva o zpracování“) dle čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), která vymezuje práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů prováděném v rámci poskytování služby.

10.2. Provozovatel jakožto zpracovatel je pro inzerenta jakožto správce oprávněn zpracovávat následující osobní údaje uchazečů o inzerovanou pracovní pozici:
- jméno a příjmení
- emailová adresa
- telefonní číslo
- text odpovědi na inzerát

10.3. Provozovateli budou osobní údaje předány přímo subjekty údajů prostřednictvím odpovědi zaslané na inzerát, kdy provozovatel následně tyto přepošle inzerentovi.

10.4. Provozovatel osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování služeb inzerentovi.

10.5. Provozovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s osobními údaji. Provozovatel se zavazuje zejména:
a) používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze provozovateli;
b) pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
c) bez předchozího souhlasu inzerenta netvořit kopie osobních údajů, není-li to nutné k poskytování služeb;
d) užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
e) neumožnit přístup k údajům třetím osobám vyjma osob uvedených v bodu 11.11. podmínek užívání, pokud tento přístup nebude písemně schválen inzerentem nebo neplyne ze smlouvy o zpracování;
f) dodržovat mlčenlivost ohledně osobních údajů.

10.6. Provozovatel se zavazuje taktéž:
a) zpracovávat osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány subjekty údajů;
b) zpracovávat pouze osobní údaje za účelem vymezeným touto smlouvou o zpracování a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;
c) nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;
d) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů ve vztahu ke konkrétnímu subjektu údajů. Inzerent je povinen informovat Provozovatele o době zpracování, případně je povinen v rozumné době před jejím uplynutím udělit Provozovateli pokyn k ukončení zpracování.

10.7. Provozovatel i inzerent se zavazují dodržovat při zpracovávání osobních údajů na základě smlouvy podmínek užívání a smlouvy o zpracování povinnosti stanovené nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.

10.8. Provozovatel se zavazuje na výzvu inzerenta opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaj dle pokynu inzerenta bez zbytečného odkladu od takové výzvy.

10.9. V případě, že žádost subjektu údajů dle článku 18 nařízení určená Provozovateli bude shledána oprávněnou, zavazuje se Provozovatel odstranit neprodleně závadný stav.

10.10. Provozovatel je povinen při plnění povinností ze smlouvy o zpracování postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny inzerenta a jednat v souladu se zájmy inzerenta. Pokud provozovatel zjistí, že inzerent porušuje své povinnosti uložené nařízením, je povinen tuto skutečnost v souladu s článkem 28. odst. 3 písm. h) nařízení inzerentovi neprodleně oznámit.

10.11. Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpřístupněny dalším subjektům, jmenovitě:
a) Provozovateli webhostingu, společnosti Váš hosting s.r.o., se sídlem Nymburk - Nymburk, Zbožská 1385/40, 28802, IČ: 247 42 252,
10.12. Smlouva o zpracování je účinná po dobu účinnosti smlouvy podmínek užívání, její účinnost však skončí až po splnění povinností provozovatele dle bodu 11.13. podmínek užívání.

10.13. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy o zpracování či ukončení zpracování osobních údajů je provozovatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od ukončení smlouvy o zpracování:
a) předat inzerentovi veškeré osobní údaje, k nimž má inzerent zákonem stanovenou povinnost archivace, a to elektronicky zasláním zašifrovaných souborů, pokud si smluvní strany nedohodnou jinak.
b) provést likvidaci ostatních osobních údajů, k nimž inzerent zákonem danou povinnost archivace nemá, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Provozovatel musí provést likvidaci takovým způsobem, aby bylo zamezeno neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby:
- přijal taková organizační opaření, aby zamezil zpracování osobních údajů k tomu neoprávněnými osobami,
- provedl taková technická opatření a zvolil takový způsob likvidace, aby byla likvidace úplná a nevratná.

10.14. Provozovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby uvedené v bodě 11.11. podmínek užívání. Tato povinnost Provozovatele trvá i po skončení účinnosti smlouvy o zpracování.

10.15. Poruší-li Provozovatel jeho povinnosti založené smlouvou o zpracování nebo nařízením v důsledku jím zaviněného jednání, odpovídá pouze za škodu způsobenou zcela v důsledku takového zavinění.

10.16. Neplatnost nebo nesrozumitelnost některého z ustanovení smlouvy o zpracování nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy o zpracování nebo podmínek užívání.

10.17. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace smlouvy o zpracování, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

10.18. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené smlouvou o zpracování nebo nařízením týkající se osobních údajů a Provozovatel se zavazuje umožnit inzerentovi nebo inzerentem pověřené třetí straně, která bude vůči inzerentovi zavázána mlčenlivostí, audit v přiměřeném rozsahu. Audit musí být oznámen dostatečně dopředu, nejméně 10 dní před proběhnutím auditu a nesmí nepřiměřeně zasahovat do činnosti Provozovatele. Náklady auditu, které nejsou vzniklé jednoznačným porušením povinností Provozovatele, hradí inzerent.

11. Cookies

11.1. Na této webové stránce používáme soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
- fungování webových stránek
- přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas
- retargeting pokud jste k tomu udělili souhlas.
Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).
Cookies pro cílení reklamy a pro remarketing jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese podporazavinacwebfordog.cz
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu podporazavinacwebfordog.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

11.2. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
službou Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
službou Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
Společnost Google Inc. (Google Analytics, Google AdWords), dále nákládá s cookies v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
službou Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/policy.php

11.3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce, na přenositelnost nebo právo na získání kopie osobních údajů, vznést námitku proti zpracování, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce, Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud.

11.4. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující systémové soubory cookies:

Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
Systémová PHPSESSID Ukládá informace ohledně přihlášenosti návštěvníka Do uzavření okna prohlížeče jde o cookie z našeho webu
Analytická ga, __utma, __utmz, _gac, _gid, __utmc, __utmb, _dc_gtm_UA Měření návštěvnosti službou google analytics dlouhodobá jde o cookie z našeho webu

12. Dodatky

12.1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

12.2. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.