topovat ověřit

Psí zkoušky

  • Kynologická jednota Brno, Speciální kynologický svaz TART, Českomoravská kynolog
80%
Náhled

ZKOUŠKY Z HLEDISKA VÝZNAMU PRO CHOVATELE PSA

Absolvování zkoušek hraje velkou roli z mnoha hledisek a je vysoce přínosné pro každého chovatele a jeho psa. Zkoušky by měly být jakousi cílovou metou a završením pečlivého výcviku, fungovat jako stimulant ve výcvikovém úsilí. Jsou ověřením efektivity dosavadní práce se psem. Kladné ohodnocení při zkoušce je důkazem správného vedení psa a odměnou za dosavadní píli psovoda i psa, neúspěch je užitečným signálem, že je třeba ještě více zapracovat v problémové oblasti a odstranit slabinu, která je během zkoušky většinou zřetelně odhalena.

Zkoušky jsou u řady psích plemen stěžejním předpokladem pro připuštění k chovu. Přispívají k odhalení a chovnému přispění psů s těmi nejlepšími vlastnostmi z hlediska mentálních schopností, výkonnosti a zdravotní způsobilosti. Jsou jedním z hlavních faktorů, které se podílejí na regulaci a udržení vysokého standardu daného plemene. Specifické pracovní  zkoušky jsou klíčové pro vytříbení pracovních dovedností psa, pes skrze ně prokazuje svou způsobilost, zkoušky v tomto ohledu slouží jako síto při výběru nejnadanějších jedinců v daném oboru.

Kromě významu ve vztahu k chovnému standardu mají zkoušky obrovský edukační význam i u psů bez průkazu původu. Již během zkoušky na té nejelementárnější úrovni je od psa vyžadována schopnost adekvátně reagovat na spektrum nejběžněji používanějších povelů. Základní zkouška potvrzuje dobré schopnosti psa ve sféře poslušnosti a v běžném životě je pro chovatele a psa, který je chován pouze jako domácí mazlíček, obvykle zcela dostačující. Pes se díky účasti na výcviku a následné zkoušce stává lépe ovladatelným a sociálně přizpůsobivým ve vztahu k lidské společnosti i k ostatním psům.

Jedním z největších pozitiv psích zkoušek je obrovské posílení a prohloubení vzájemného vztahu chovatele a jeho psa. Příprava na zkoušku a samotná účast na ní vyžaduje notnou dávku trpělivosti, sebepoznávání a úsilí z obou stran. Představuje velké množství času stráveného společně, což hraje pro psa obrovskou roli a zvyšuje jeho oddanost vůči chovateli. Chovatel a jeho pes musí pracovat jako tým. Některé činnosti, jako je například agility, vyžadují naprosto synchronní jednání obou zúčastněných. Psí zkoušky tak mohou mít pro soužití chovatele a jeho psa výrazně stmelující efekt.$ADSENSE_DETAIL_CLANKY_728_90_TEXT_GRAFICKY

GARANTI JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ZKOUŠEK (výběrově)

Český kynologický svaz a Moravskoslezský kynologický svaz

Český kynologický svaz - logoMoravskoslezský kynologický svazČeský kynologický svaz a Moravskoslezský kynologický svaz se již tradičně podílejí na činnosti v ČMKU a komisích FCI. Garantují zkoušky v rámci sportovního výcviku psů na základě národního zkušebního řádu (NZŘ), zkušebního německého řádu pro sportovní výcvik psů (SchH/VPG) a mezinárodního zkušebního řádu (IPO), zaměřené na precizní výkon a předpisové provedení.

Kynologická jednota Brno

Funguje od roku 1994 a v rámci systému zkoušek zohledňuje vzrůstající úlohu psa jako společníka. Garantuje přitom jak zkoušky z výkonu pro nelovecká plemena, tak i zkoušky pracovní upotřebitelnosti a speciální testy psů pro pasení. Klade důraz na možnost účasti i pro psy bez průkazu původu a především na rozvíjení neagresivního jednání u psa.

Speciální kynologický svaz TART

Logo Speciální kynologický svaz TARTZkratka TART je odvozena od slovního spojení „terénní a racionální trénink“. Důraz je kladen na provádění výcviku v přírodním terénu, rozvíjení obranných dovedností a schopnosti psa pracovat v terénu i samostatně, vysokou praktičnost výcviku psa se zacílením na simulaci reálných situací pro využití např. při ostraze objektu. Letos slaví svaz dvacetileté výročí od svého vzniku.

Klub agility ČR

Klub existuje od roku 1992, je pořadatelem mistrovství ČR v agility a stojí za organizací výběru reprezentantů ČR na mezinárodních akcích agility. Jako klíčový prvek vyzdvihuje souhru mezi chovatelem a psem.

Českomoravská kynologická jednota

Stejně jako Kynologická jednota Brno a TART vznikla v roce 1994. Je garantem pro konání loveckých zkoušek.

Svaz záchranných brigád kynologů ČR

V České republice se začal formovat od roku 1968, kdy vznikla 1. brigáda záchranných psů v Příbrami. Svaz se specializuje na výcvik záchranných psů a je garantem nejen zkoušek podle svazového zkušebního řádu, ale také podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

Pomocné tlapky o. p. s.

Obecně prospěšná společnost fungující od roku 2001 se stala jednou z nejúspěšnějších svého druhu v České republice. Specializuje se na chov, předvýchovu a profesionální výcvik asistenčních psů. Je jedním z  garantů canisterapeutických zkoušek.

ZKOUŠKY PODLE NÁRODNÍHO ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU (NZŘ): Všestranný výcvik

Zkouška základního minima (ZM)

Jedna z nejzákladnějších zkoušek vůbec. Tento typ zkoušky může pes absolvovat po dovršení jednoho roku věku. Absolvování přitom není podmíněno předchozím splněním jiného druhu zkoušky. Během ZM prokazuje pes základní schopnosti ve třech klíčových oblastech (vlastní stopa na min. 150 kroků, poslušnost a obrana). V rámci poslušnosti se jedná o základní pětici povelů, které by měl znát každý pes (přivolání, ovladatelnost na vodítku, volný aport, odložení psa, sedni-lehni-vstaň). Obrana je posuzována rovněž skrze pět cviků (průzkum terénu, označení pomocníka, zadržení pomocníka, ochrana psovoda, odolnost psa).

Zkouška všestranného výcviku 1. stupně (ZVV 1)

Účast na ZVV 1 je povolena psům ve věku minimálně 14-ti měsíců. Před jejím absolvováním není nutné složit jinou zkoušku. Zkouška je třísložková (stopa, poslušnost, obrana). V oblasti stopy má pes za úkol vysledovat vlastní stopu na alespoň 350 kroků, v rámci poslušnosti je testována schopnost psa uposlechnout na základě deseti základních povelů (přivolání, ovladatelnost na vodítku, sedni-lehni-vstaň, 2x odložení, 2x skok, aport, štěkání, kladina), část zkoušky věnovaná obraně je pětisložková (odhalení pomocníka, zajištění pomocníka, ochrana psovoda, odolnost psa, samostatná činnost psa).

$ADSENSE_DETAIL_CLANKY_200_200_GRAFICKYZkouška všestranného výcviku 2. stupně (ZVV 2)

ZVV 2 se může zúčastnit pes ve věku minimálně 16-ti měsíců. Podmínkou je předchozí úspěšné absolvování ZVV1. Cílovou metou této zkoušky je opět prokázat dovednosti ve stěžejních výcvikových oblastech (stopa, poslušnost a obrana). Oproti ZM a ZVV 1 má tentokrát pes za úkol sledovat cizí stopu, a to minimálně 500 kroků dlouhou. Z hlediska poslušnosti a schopnosti obrany je pes testován co do četnosti povelů stejně jako v průběhu ZVV 1, jsou na něj však kladeny vyšší nároky, co se náročnosti povelů a techniky provedení jednotlivých úkolů týče.

Zkouška všestranného výcviku 3. stupně (ZVV 3)

ZVV 3 může pes absolvovat po dovršení 18-ti měsíců věku, pokud již úspěšně složil ZVV 2. Tato zkouška se opět věnuje cizí stopě, poslušnosti a obraně, přičemž nároky na psa jsou již poměrně vysoké. Pes musí zvládnout vystopování cizí stopy na vzdálenost minimálně 1000 kroků při stáří alespoň tří hodin. Zároveň musí být schopen uposlechnout základních i náročnějších povelů na velké vzdálenosti (např. sedni-lehni-vstaň na 20 kroků, vyslání psa vpřed na 50 kroků atd.).

ZKOUŠKY PODLE NÁRODNÍHO ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU (NZŘ): Speciální výcvik

Zkouška základního minima malých plemen (ZMMP)

Minimální věk psa pro absolvování ZMMP je jeden rok. Pro přistoupení ke zkoušce není třeba předchozí absolvování jiného typu zkoušky. Ve stopě a poslušnosti musí pes prokázat dovednosti na úrovni zkoušky základního minima (ZM). Nedílnou součástí ZMMP je řada základních speciálních cviků, zahrnující rozlišení předmětů psovoda, vyhledání jeho ztracených předmětů a vyhledání 3 předmětů psovoda, přičemž se hodnotí celková úroveň ovladatelnosti psa.

Zkouška psa malých plemen 1. stupně (ZMP 1)

Pro účast na ZMP 1 je zapotřebí dovršení věku 14-ti měsíců psa. Dřívější absolvování jiného typu zkoušky není podmínkou. Stejně jako během absolvování zkoušky všestranného výcviku 1. stupně (ZVV 1) musí pes prokázat schopnost vysledovat vlastní stopu na minimálně 350 kroků a obsáhnout shodné penzum povelů z hlediska hodnocení poslušnosti. Odlišnou náplň představuje oproti ZVV 1 třetí bod zkoušky, kdy nejsou posuzovány základní obranné dovednosti psa, ale několik speciálních úkonů. Náplň této složky zkoušky je obsahově stejná jako speciální cviky u výše popsané ZMMP, navíc je však posuzována psova schopnost hlídání předmětu psovoda a samostatná činnost psa (v této modelové situaci se psovod ukrývá, pes je přivázán a přichází k němu cizí osoba za účelem ho odvázat a odvést).

Zkouška psa malých plemen 2. stupně (ZMP 2)

Předpokladem pro účast na zkoušce ZMP 2 je dosažení 16-ti měsíců věku psa a jeho předchozí úspěšné složení ZMP 1. Co se náplně zkoušky týče, požadavky na dovednosti ohledně okruhů stopa a poslušnost jsou totožné s nároky kladenými v tomto směru v podobě zkoušky všestranného výcviku 2. stupně (ZVV 2). Třetí část zkoušky sestává ze speciálních cviků ve formě rozlišení cizích předmětů, vyhledání ztracených předmětů psovoda, vyhledání cizích předmětů 3 předměty, přičemž se hodnotí celková úroveň ovladatelnosti psa, a hlídání předmětů psovoda.

Zkouška psa stopaře 1. stupně (ZPS 1)

Tento typ zkoušky mohou skládat psi starší 18-ti měsíců, předchozí složení jiné zkoušky není nezbytnou podmínkou k účasti. ZPS 1 se skládá ze dvou částí. Prvním úkolem psa je do dvaceti minut vysledovat stopu minimálně 500 kroků dlouhou a alespoň 2 hodiny starou na směrově kombinované trase s umístěním dvou předmětů. Druhou částí zkoušky je prokázání poslušnosti na úrovni zkoušky podle směrnic pro zkoušku všestranného výcviku 1. stupně (ZVV 1).

Zkouška psa stopaře 2. stupně (ZPS 2)

Této náročné zkoušky se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou ve věku minimálně 18-ti měsíců, nezbytnou podmínkou je předchozí úspěšné složení ZPS 1. Tato zkouška je stejně jako ZPS 1 dvousložková, klade však na psa vyšší nároky v obou částech. Pes musí prokázat schopnost vysledovat cizí stopu alespoň 1500 kroků dlouhou, nejméně čtyři hodiny starou, s dvěma předměty umístěnými v obtížném terénu včetně dvojitého pravoúhlého zalomení trasy a běžně frekventované cesty, a to za dodržení časového limitu 35 minut. Dalším bodem zkoušky je sledování cizí stopy s minimální délkou 500 kroků a stářím dvou hodin a více, na trase čtyřikrát lomené a překřížené další osobou. Časový limit je v tomto případě pouhých patnáct minut. Z hlediska poslušnosti musí pes prokázat dovednosti na úrovni požadavků zkoušky všestranného výcviku 3. stupně (ZVV 3).

Zkouška psa obranáře 1. stupně (ZPO 1)

ZPO 1 může absolvovat pes po dovršení 18-ti měsíců věku, předchozí splnění jiného typu zkoušky není nezbytné. Průběh ZPO 1 má dvě hlavní části. První testuje poslušnost psa stejnou formou požadovanou na úrovni zkoušky všestranného výcviku 1. stupně (ZVV 1). Druhá část zkoušky se věnuje obranným dovednostem psa. Zahrnuje těchto pět stěžejních bodů: Odhalení pomocníka (včetně jeho vyštěkání), zajištění pomocníka (zahrnuje i jeho hlídání v krátkém časovém limitu), ochrana psovoda, samostatná činnost psa, odolnost psa.

Zkouška psa obranáře 2. stupně (ZPO 2)

Věkový limit pro účast na ZPO 2 je stejný jako u ZPO 1, tedy po dovršení 18-ti měsíců psa. Vstupním požadavkem je předchozí úspěšné složení ZPO 1. Zkouška je dvousložková. V oddílu věnovaném poslušnosti musí pes prokázat dovednosti požadované na úrovni zkoušky všestranného výcviku 3. stupně (ZVV 3). V části věnované obranným schopnostem je pes testován v pěti základních bodech na pokročilé úrovni, mezi které patří: Odhalení dvou pomocníků v terénu o rozsahu 60x200 kroků včetně jejich vyštěkání, zajištění pomocníků včetně hlídání, psovodova ochrana prokázaná v rámci čtyř modelových situací, samostatná činnost psa na vzdálenost až 200 kroků a odolnost psa.

Zkouška základní ovladatelnosti (ZZO)

Tento typ zkoušky patří mezi nejzákladnější. Účastnit se mohou psi starší deseti měsíců. ZZO prověřuje schopnosti psa z hlediska poslušnosti formou šesti nejčastějších povelů v podobě přivolání, chůze na vodítku, odložení psa na vodítku vleže a na 15 kroků, sedni-lehni a aportu. Součástí zkoušky jsou i tři speciální cviky: chování psa ve skupině lidí, chování přivázaného psa o samotě, přivolání psa za obtížnějších podmínek (pohyb jiných psů v dosahu atd.).$ADSENSE_DETAIL_CLANKY_728_90_TEXT_GRAFICKY

ZKOUŠKY PODLE MEZINÁRODNÍHO ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU (IPO)

Mezinárodní předzkouška pracovního psa (IPO - V)

Ačkoliv by to na první pohled mohlo dle názvu tohoto stupně zkoušky vypadat, účast na IPO – V není podmínkou pro připuštění k dalším zkouškám podle IPO. Účast na této zkoušce je povolena psům starým minimálně 14 měsíců. Zkouška se skládá ze tří tematických oddílů A – C (vlastní stopa, poslušnost, obrana). Stopa je dlouhá alespoň 200 kroků, v části věnované poslušnosti musí pes prokázat dovednosti skrze šest základních povelů (2x ovladatelnost, 2x odložení, aport a skok přes překážku), oddíl C testuje obranné schopnosti psa (vystavení a vyštěkání, pokus o útěk pomocníka, útok na psovoda a psa, doprovod).

Mezinárodní zkouška pracovního psa (IPO - 1)

Účastnit zkoušky IPO - 1 se může v ČR pes s průkazem původu stanoveného plemene po dovršení 18-ti měsíců věku. Zkouška je třísložková. Oddíl A vyžaduje vystopování vlastní stopy s minimální délkou 300 kroků na víceúsekové trase s několikanásobným lomem, dohledávají se dva předměty psovoda. V rámci oddílu B pes prokazuje dovednosti v oblasti poslušnosti vykonáním osmi cviků (ovladatelnost, 3x odložení, 3x aport a vysílání vpřed s odložením). Oddíl C testuje obranné schopnosti v pěti bodech (vyhledání pomocníka, pokus o jeho útěk, vystavení a vyštěkání, obrana psa při hlídání, útok na psa v pohybu).

Mezinárodní zkouška pracovního psa (IPO - 2)

Podmínkou pro účast na tomto typu zkoušky je v ČR průkaz původu stanoveného plemene, minimální věk psa 19 měsíců a předchozí úspěšné složení IPO - 1. Schéma průběhu je shodné jako u IPO - 1, požadavky jsou však náročnější. Vlastní stopa má dvojnásobnou délku oproti IPO - 1, oddíl věnující se poslušnosti je obohacen o odložení ve stoje za pochodu, část obranná vyžaduje od psa zvládnutí stejných úkonů jako u IPO -1 plus navíc přepad psa při doprovodu a doprovod zezadu.

Mezinárodní zkouška pracovního psa (IPO - 3)

Ke zkoušce IPO - 3 jsou v ČR připuštěni psi s průkazem původu stanoveného plemene starší 20-ti měsíců, kteří absolvovali úspěšně IPO - 2. Zkouška je rozdělena na oddíly A, B a C. V první části je úkolem psa vysledovat cizí stopu na alespoň 600 kroků při víceúsekové a lomené trase, na které jsou umístěny tři předměty. Oddíl B (poslušnost) sestává z devíti úkonů, oproti IPO - 2 je v požadavcích této zkoušky odložení vleže a ve stoje za poklusu s přivoláním. Oddíl C (obrana) je sestaven z osmi bodů (oproti IPO - 2 je zahrnuta 2x obrana psa při hlídání).

Mezinárodní zkouška psa stopaře (IPO - FH)

Této zkoušky se může účastnit pes s průkazem původu starší 20-ti měsíců, předchozí splnění jiné zkoušky není podmínkou. IPO - FH probíhá ve dvou dnech. Pes má za úkol sledovat dvě cizí stopy na vzdálenost minimálně 1800 kroků a při stáří přibližně 180 minut. Obě stopy mají 8 úseků, 7 lomů a je na nich pokladeno celkem 8 předmětů (jeden z nich je ryze identifikační a není zahrnut do hodnocení). Časový limit je vždy 45 minut.

ZKOUŠKY PODLE ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU OVLADATELNOSTI A PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI PSŮ KYNOLOGICKÉ JEDNOTY BRNO

Zkouška ovladatelnosti psa (ZOP)

Podmínkou pro účast na tomto typu zkoušky je minimální věk psa 10 měsíců. Není nutné předem absolvovat jiný druh zkoušky. Složit ZOP mohou psi s průkazem i bez průkazu původu. Obsahově je ZOP rozdělena na dvě části. V průběhu hlavní části je posuzována poslušnost psa na základě pěti bodů (přivolání, 2x ovladatelnost, sedni-lehni-vstaň a odložení). Druhá část se věnuje skupinovým a speciálním cvikům. Sestává opět z pěti bodů (ovladatelnost na vodítku, sedni-lehni-vstaň a odložení vleže - vše ve skupině;  přenesení psa psovodem a pomocníkem a chůze po nepříjemném povrchu).

Zkouška pracovní upotřebitelnosti I. stupně (ZPU 1)

Pro účast na této zkoušce je stanovena minimální věková hranice psa 12 měsíců. Podmínkou je předešlé úspěšné splnění ZOP. Účast je povolena psům s průkazem i bez průkazu původu. Zkouška se skládá z osmi pevně daných bodů, které jsou zaměřeny na poslušnost, devátý bod je volitelný (stopa či střežení předmětu) a z pěti skupinových cviků.

Zkouška pracovní upotřebitelnosti II. stupně (ZPU 2)

Podmínkou pro absolvování ZPU 2 je minimální věk psa 12 měsíců a úspěšné složení ZPU 1. Účast je povolena psům s průkazem i bez průkazu původu. Zkouška je třísložková (cizí stopa, poslušnost, obrana). Pes má za úkol sledovat 300 m dlouhou stopu, starou čtvrt hodiny. Stopa je dvakrát lomená a umístěny jsou na ní 2 předměty. Poslušnost psa je testována v deseti bodech, které zahrnují základní i pokročilejší povely. Ve třetí části zkoušky pes prokazuje obranné schopnosti skrze čtyři body (průzkum, vyštěkání, napadnutí psovoda, zadržení).

Zkouška pracovní upotřebitelnosti speciál (ZPU - S)

Relativně novinka, zavedená od roku 2010 a zároveň nejvyšší zkouška ve zkušebním systému Kynologické jednoty Brno. Podmínkou pro účast je úspěšné složení ZPU 1 a věk psa minimálně 14 měsíců. Účast je povolena psům s průkazem i bez průkazu původu. Tento atest má tři tematické části (stopa, poslušnost, speciální cviky). Stopa musí být alespoň 300 m dlouhá, s dvojitým zalomením a dvěma předměty, časový limit je patnáct minut. Poslušnost je hodnocena skrze deset bodů. Speciální cviky obnáší absolvování jedenácti pokročilejších úkonů (např. skok daleký, pohyblivá kladina, klid psa vleže během kontroly osoby).

ZKOUŠKY PODLE ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU TART

Zkouška základního minima (ZMT)

Účastnit této základní zkoušky se mohou psi s průkazem i bez průkazu původu, kteří dosáhli 10-ti měsíců věku. Pes musí prokázat schopnost vysledovat vlastní stopu na vzdálenost alespoň 150 kroků a patnáct minut starou v časovém limitu sedmi minut. Z hlediska poslušnosti je pes zkoušen z pěti základních povelů (přivolání psa před sebe, ovladatelnost na vodítku, volný aport, odložení psa a štěkání na povel u nohy). Třetí okruh úkolů testuje obranné dovednosti (vyštěkání pomocníka, výslech a obrana, hladké zadržení na deset kroků, napadení během výslechu).

$ADSENSE_DETAIL_CLANKY_200_200_GRAFICKYZkouška všestranného psa I. stupně (T 1)

Zkoušku T 1 mohou skládat psi starší jednoho roku s průkazem i bez průkazu původu. Účast je podmíněna úspěšným absolvováním ZMT. Zkouška je třísložková. První okruh se soustředí na otestování schopností vysledovat vlastní stopu na 450 kroků dlouhou a půl hodiny starou, s dvojím zalomením a dvěma umístěnými předměty. Druhý okruh se týká poslušnosti a sestává z deseti bodů v podobě základních i náročnějších povelů (např. aport přes překážku či střelba). Třetí okruh se v pěti bodech věnuje obraně.

Zkouška všestranného psa II. stupně (T 2)

Stejně jako T 1 mohou zkoušku T 2 skládat psi starší jednoho roku s průkazem i bez průkazu původu. Podmínkou je předchozí úspěšné splnění T 1. Model této zkoušky je sestaven podle stejného schématu jako jednodušší T 1, avšak je obohacen o řadu náročnějších povelů. Sledovaná stopa je cizí, 900 kroků dlouhá a alespoň hodinu stará, navíc umístěné předměty nejsou psovoda jako u T 1, ale kladeče. Pes musí zvládnout i takové úkony, jako je šplh přes překážku a pohyb na kladině se žebříky. Okruh týkající se obrany je složený ze sedmi bodů, nechybí ani zkouška odvahy a hladké zadržení na 100 kroků.

Zkouška všestranného psa III. stupně (T 3)

Vstupními kritérii pro absolvování zkoušky je věk psa minimálně jeden rok a úspěšné složení T 2. Průkaz původu psa není podmínkou. Okruhy jsou shodné jako u T 1 a T 2. Pes musí obstát ve vysledování cizí stopy na 1600 kroků. Stopa je stará alespoň dvě hodiny, dvakrát lomená, s dvěma předměty kladeče. Maximální čas na splnění úkolu je dvacet minut. Poslušnost je testována skrze deset povelů s náročnými prvky (aport šplhem přes překážku 180 cm, štěkání vleže 20 m před psovodem ad.). Obranné schopnosti psa prověřuje šest pokynů (včetně kontrolního výkonu na 200 kroků).

Zkouška psa stopaře I. stupně (SPT 1)

Účast na tomto typu zkoušky není podmíněna předchozím složením jiného atestu ani průkazem původu, podmínkou je dovršení jednoho roku věku psa. SPT 1 je dvousložková zkouška specializovaná na pachové práce. Stopovací schopnosti psa jsou testovány třemi úkoly. Nejvíce bodově ohodnocené je zvládnutí cizí stopy hodinu staré na vzdálenost alespoň 900 kroků, s dvojím lomením a dvěma předměty kladeče, při dodržení časového limitu patnáct minut. V další části zkoušky pes pátrá po psovodově předmětu na třicet kroků. Třetím úkolem je rozpoznání psovodova předmětu mezi dvěma cizími, přičemž jsou přípustné dva pokusy. Poslušnost psa je testována výstřelem na počátku této části zkoušky a následně pěti základními povely.

Zkouška psa stopaře II. stupně (SPT 2)

Absolvování zkoušky není podmíněno průkazem původu, podmínkou je dovršení jednoho roku věku psa a předchozí splnění SPT 1. Tato dvousložková zkouška je specializovaná na pachové práce na pokročilé úrovni. Pes musí prokázat svoje dovednosti stopováním cizí stopy na 1600 kroků při stáří alespoň dvou hodin do časového limitu dvaceti minut. Dalším úkolem je rozpoznání předmětu psovoda mezi čtyřmi cizími předměty na dva pokusy. Posléze pes prokazuje poslušnost v rámci splnění pěti základních povelů.

Zkouška psa stopaře III. stupně (SPT 3)

Účast na tomto typu zkoušky je podmíněna předchozím složením SPT 2 a dovršením jednoho roku věku psa. Průkaz původu není podmínkou. SPT 3 je dvousložková zkouška vysoce specializovaná na pachové práce. Poslušnost je shodně jako u SPT 1 a 2 prověřena zadáním pěti základních povelů. Hlavním ohniskem této zkoušky je schopnost profesionální práce se stopou, kterou pes musí prokázat skrze splnění dvou úkolů na adekvátní bodové úrovni. První zadání obnáší cizí stopu na 800 kroků dlouhou, starou dvě hodiny, lomenou 3x, s dvěma předměty kladeče. Časový limit pro splnění úkolu je patnáct minut. Náplní druhého pachového úkolu je práce s cizí stopou starou čtyři hodiny, dlouhou 1500 kroků, 2x pravoúhle lomenou, s dvěma předměty kladeče v rozličných terénech. Časový limit je 25 minut.

Zkouška psa obranáře I. stupně (OTP 1)

Požadavkem pro připuštění ke zkoušce je pouze minimální věková hranice jednoho roku. Tento typ zkoušky je dvousložkový, zacílený primárně na základní obranné schopnosti psa. Prostřednictvím zadání pěti základních povelů je testována ovladatelnost psa. Hlavní náplní zkoušky je však obranná část, která se skládá z osmi povelů (prohlídka, průzkum přírodního terénu, označení pomocníka, přepadení při prohlídce, eskorta a přepad, kontrolní výkon na 100 kroků, hlídání předmětu, neúplatnost psa).

Zkouška psa obranáře II. stupně (OTP 2)

Účast na zkoušce je povolena těm psům po dosažení stáří jednoho roku, kteří úspěšně absolvovali OTP 1. Průkaz původu není nutný. OTP je středně obtížná  dvousložková zkouška zaměřená na obranné schopnosti psa. V první části zkoušky pes prokazuje poslušnost prostřednictvím splnění příkazů na základě pěti základních povelů, shodných jako u OTP 1. Jádrem OTP 2 je obranná část zkoušky, kdy pes musí prokázat dovednost samostatně a iniciativně pracovat na základě pěti zadaných povelů komplikovanějšího rázu (průzkum objektu a označení pomocníka, přepad psovoda při pochůzce, likvidace výtržnosti, zákrok v místnosti a kontrolní výkon na 150 kroků).

Zkouška psa obranáře III. stupně (OTP 3)

Absolvovat zkoušku OTP 3 může pes starší jednoho roku, jenž úspěšně složil OTP 2. Jedná se o náročnou dvoudenní zkoušku, která je rozdělena na dva tematické okruhy. První okruh se soustředí na prověření poslušnosti psa prostřednictvím zadání deseti povelů různé obtížnosti. Druhý okruh je zaměřen na obranu na vysoké úrovni a dělí se na ukázku denní a noční práce. OTP 3 by se na základě doporučení výcvikové komise SKS TART měla konat během vrcholových soutěží.$ADSENSE_DETAIL_CLANKY_728_90_GRAFICKY

ZKOUŠKY PODLE ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČESKÉ REPUBLICE SCHH/VPG

Zkouška doprovodného psa (BH)

Zkoušky se mohou účastnit psi s průkazem i bez průkazu původu starší 15-ti měsíců. Zkouška je dvousložková. Začíná se pokaždé okruhem věnovaným poslušnosti a splnění na minimálně 70% je nezbytným předpokladem pro přistoupení k druhému oddílu. Dovednosti psa z hlediska poslušnosti jsou hodnoceny skrze pět základních cviků (2x ovladatelnost, 3x odložení). Druhý oddíl je zaměřen na chování psa uprostřed davu a v cestovním ruchu. Tato část zkoušky se skládá mimo vlastní cvičební areál. Jsou posuzovány reakce psa k většímu množství osob, k cyklistům, automobilům, běžcům, osobám na kolečkových bruslích a k jinému psu.

Všestranná zkouška (SchH/VPG A)

Pro absolvování tohoto typu zkoušky je předepsán minimální věk psa 18 měsíců, účastnit se můžou i psi bez průkazu původu. Náplní zkoušky jsou dva okruhy: poslušnost  a obrana v rozsahu shodném jako u SchH/VPG 1 (viz níže).

Všestranná zkouška I. stupně (SchH/VPG 1)

Účastnit se mohou všichni psi (i bez průkazu původu) starší 18-ti měsíců, předchozí splnění jiné zkoušky není podmínkou. Zkouška se skládá ze tří oddílů (vlastní stopa, poslušnost, obrana). Časový limit k vysledování stopy je patnáct minut, stopa musí být alespoň 300 kroků dlouhá, dvacet minut stará, obsahuje 2x lom a dva předměty psovoda. Poslušnost na požadované úrovni pes prokazuje skrze provedení osmi základních povelů (ovladatelnost bez vodítka, 3x odložení, 3x aport, vyslání vpřed s odložením) a obranné dovednosti skrze pět základních úkonů (vyhledání pomocníka, pokus o jeho útěk, vystavení a vyštěkání, obrana při hlídání, útok na psa v pohybu).

Všestranná zkouška II. stupně (SchH/VPG 2)

Účastnit se mohou psi s průkazem a bez průkazu původu starší 19-ti měsíců, podmínkou je předchozí splnění SchH/VPG 1 a minimální skóre alespoň 80 bodů v obranném oddílu. Zkouška se skládá klasicky ze tří oddílů (vlastní stopa, poslušnost, obrana) a klade na účastníka o něco náročnější požadavky než SchH/VPG 1 v podobě obtížnější stopy, která je tentokrát cizí, alespoň 400 kroků dlouhá, stará minimálně půl hodiny, se dvěma lomy a třemi úseky a časovým limitem patnáct minut. V rámci poslušnosti plní pes stejnou náplň cviků jako u SchH/VPG 1 a navíc odložení ve stoje za pochodu, třetí část týkající se obrany zahrnuje sedm úkonů včetně přepadu psa při doprovodu a doprovod psa zezadu.

Všestranná zkouška III. stupně (SchH/VPG 3)

Pro absolvování SchH/VPG 3 je požadován minimální věk psa 20 měsíců a předchozí úspěšné složení SchH/VPG 2, přičemž minimální skóre v obranném oddílu musí být alespoň 80 bodů. Stejně jako předchozí stupně tohoto druhu zkoušky je SchH/VPG 3 trojsložková. Pes má za úkol vysledovat cizí stopu alespoň 600 kroků dlouhou, starou minimálně hodinu, s pěti úseky, čtyřmi lomy a třemi předměty, a to za max. dvacet minut. Adekvátní úroveň poslušnosti pes prokazuje skrze devět cviků podobných s požadavky na úrovni SchH/VPG 2, dvojí odložení za pochodu je však zaměněno za dvojí odložení za poklusu. Oddíl obranný se skládá z osmi povelů (oproti SchH/VPG 2 je navíc zahrnuta obrana psa při hlídání).

Zkouška psa stopaře I. stupně (FH 1)

Absolvování tohoto typu zkoušky je omezeno věkovou hranicí 18-ti měsíců minimálního věku a požadavkem na předchozí úspěšné splnění zkoušek BH, SchH/VPG 1 či IPO 1. Pes dostává pokyn vysledovat cizí stopu dlouhou 1200 kroků, starou 180 minut, a 6x lomenou, na které jsou nepravidelně rozloženy čtyři předměty z rozličného druhu materiálu. Časový limit na vypracování je půl hodiny.

Zkouška psa stopaře II. stupně (FH 2)

Účast na zkoušce je podmíněna složením FH 1 a věkem psa minimálně 20 měsíců. Pes sleduje cizí stopu, která je 1800 kroků dlouhá, její stáří je 180 minut obsahuje sedm různých lomů a je 2x křížena stopou další osoby, a to půl hodiny před stopováním. Časový limit je 40 minut. Na stopě je jeden identifikační předmět, pes musí začátek stopy dohledat v časovém rozpětí do tří minut.

Pachové práce I. stupně (FPr1)

Vstupním kritériem pro účast na této zkoušce je minimální věk psa 15 měsíců. Obsahově se náplň FPr1 shoduje s oddílem věnujícím se stopě na úrovni  SchH/VPG 1.

Pachové práce II. stupně (FPr2)

Podmínky pro účast na této zkoušce jsou dvě: minimální věk psa 15 měsíců a předchozí úspěšné splnění FPr1. Obsahově se náplň FPr2 shoduje s oddílem věnujícím se stopě na úrovni  SchH/VPG 2.

Pachové práce III. stupně (FPr3)

Účastnit zkoušky se mohou psi starší 15-ti měsíců, kteří již úspěšně splnili FPr2. Obsahově se náplň FPr3 shoduje s oddílem věnujícím se stopě na úrovni  SchH/VPG 3.

ZKOUŠKY PODLE ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU AGILITY ČR

Zkoušky probíhají ve třech kategoriích, do kterých se psi dělí na základě kohoutkové výšky (S – malý do 34,99 cm, M – střední od 35 do 42,99 cm a L – velký od 43 cm výše):

Agility 1 (SA1, MA1, LA1)

Účast na tomto typu zkoušky je podmíněna minimálním věkem psa 18 měsíců, předchozí splnění jiného atestu není podmínkou.

Agility 2 (SA2, MA2, LA2)

Účast psa je podmíněna minimálním věkem psa 18 měsíců a předchozím absolvováním zkoušky A1 3x s výborným hodnocením.

Agility 3 (SA3, MA3, LA3)

Účast psa je podmíněna minimálním věkem psa 18 měsíců a předchozím absolvováním zkoušky A2 3x s výborným hodnocením.

ZKOUŠKY PODLE ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO ZKOUŠKY SLÍDIČŮ

Zkoušky vloh (ZV)

V průběhu této zkoušky jsou zhodnoceny vrozené dispozice psa z hlediska nezbytných předpokladů (pachové práce, hlasitost) k náročnějšímu výcviku slídiče.

Lesní zkoušky (LZ)

Zkouška primárně zacílená na práci v lesním terénu během honitby. Testována je primárně schopnost psa dohledat drobnou zvěř a dosledy spárkaté zvěře.

Barvářské zkoušky (BZ)

Během této zkoušky pes prokazuje schopnost dosledovat spárkatou zvěř na stopě starší než dvanáct hodin.

Podzimní zkoušky (PZ)

Stěžejní náplní PZ je otestování dovednosti dohledat a přinášet drobnou zvěř.

Všestranné zkoušky (VZ)

Nejnáročnější zkouška pro lovecké psy, která kombinuje zkušební okruhy zaměřené na loveckou práci ve všech typech přírodního prostředí (pole, vodní plocha, les).

Memoriál Mileny Štěrbové (MMŠ)

Jedná se o prestižní mezinárodní soutěž slídičů, pojmenovanou podle uznávané kynoložky, dlouholeté rozhodčí a propagátorky využití loveckého španěla v myslivosti. Soutěž se skládá ze tří hlavních disciplín: Nahánění, dohledání a přinášení pernaté zvěře, vlečka se srstnatou zvěří.

ZKOUŠKY PODLE NÁRODNÍHO ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU SVAZU ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD ČR

Tento řád specifikuje celkem 22 zkoušek. Zahrnuje vstupní zkoušku* testující potřebnou způsobilost psa pro záchranářskou práci a hierarchicky rozčleněnou sérii zkoušek základních**, vyšších***, speciálních**** a vrcholových*****. Ty se dále dělí podle způsobu zaměření na zkoušky záchranných prací, terénního vyhledávání, práce ve vodě, lavinových prací a záchranného stopování. Pro účast na všech zkouškách vyjma vstupní zkoušky je nutné členství ve Svazu, u všech zkoušek je požadován minimální věk psa jeden rok. Kromě vlastních tematických zkoušek pamatuje řád na zkoušky poslušnosti******, které jsou rozděleny do čtyř úrovní podle zaměření.

*

Zkouška záchranářské způsobilosti (ZZZ)

**

Zkouška záchranných prací 1. stupně (ZZP1)
Zkouška terénního vyhledávání 1. stupně (ZTV1)
Zkouška vodních prací 1. stupně (ZVP1)
Zkouška lavinových prací 1. stupně (ZLP1)
Zkouška záchranného stopování 1. stupně (ZZS1)

***

Zkouška záchranných prací 2. stupně (ZZP2)
Zkouška terénního vyhledávání 2. stupně (ZTV2)
Zkouška vodních prací 2. stupně (ZVP2)
Zkouška lavinových prací 2. stupně (ZLP2)
Zkouška záchranného stopování 2. stupně (ZZS2)

****

Zkouška záchranných prací Cadaver (ZZP (C))
Zkouška terénního vyhledávání Cadaver (ZTV (C))
Zkouška vodních prací Cadaver (ZVP (C))
Zkouška lavinových prací Cadaver(ZLP (C))
Zkouška záchranných prací ze zamrzlé plochy (ZZL)
Zkouška pohotovostní jednotky (ZPJ)

*****

Zkouška záchranných prací 3. stupně (ZZP3)
Zkouška terénního vyhledávání 3. stupně (ZTV3)
Zkouška vodních prací 3. stupně (ZVP3)
Zkouška lavinových prací 3. stupně (ZLP3)
Zkouška záchranného stopování 3. stupně (ZZS3)

******

Poslušnosti pro zkoušky ZZP1, ZTV1, ZZS1
Poslušnosti pro zkoušky ZZP2, ZTV2, ZZS2
Poslušnosti pro zkoušky ZLP 1-3
Poslušnosti pro zkoušky ZVP 1-3

ZKOUŠKY PODLE MEZINÁRODNÍHO ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO ZÁCHRANNÉ PSY (IPO-R)

Mezinárodní řád IPO-R vymezuje 15 specializovaných zkoušek záchranných psů* a zahrnuje také šest úrovní zkoušky poslušnosti**. Specializované zkoušky jsou rozděleny hierarchicky na tři stupně (zkouška způsobilosti, zkouška záchranářských dovedností A a B) a tematicky do pěti skupin (stopařská záchranná práce, plošné vyhledávání, vyhledávání v sutinách, vyhledávání v lavinách, vyhledávání ve vodě).

*

Zkouška způsobilosti záchranného psa - stopy (RH-F E)
Zkouška záchranného psa stopaře A (RH-F A)
Zkouška záchranného psa stopaře B (RH-F B)
Zkouška způsobilosti záchranného psa - plochy (RH-FL E)
Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání A (RH-FL A)
Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání B (RH-FL B)
Zkouška způsobilosti záchranného psa - sutiny (RH-T E)
Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách A (RH-T A)
Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách B (RH-T B)
Zkouška způsobilosti záchranného psa - laviny (RH-L E)
Zkouška záchranného psa lavináře A (RH-L A)
Zkouška záchranného psa lavináře B (RH-L B)
Zkouška způsobilosti záchranného psa - voda (RH-W E)
Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání A (RH-W A)
Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání B (RH-W B)

**

Poslušnost pro zkoušky způsobilosti RH-F E, FL E, T E
Poslušnost pro zkoušky způsobilosti RH-L E
Poslušnost pro zkoušku RH-W E
Poslušnost pro zkoušky RH-L A, RH-L B
Poslušnost pro zkoušky RH-W A, RH- W B
Poslušnost pro  zkoušky RH-F, RH-FL, RH-T A a RH-T B

ZKOUŠKY PRO ZÁCHRANNÉ PSY PODLE MEZINÁRODNÍHO ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU FCI

Na základě tohoto řádu je organizováno Mistrovství světa družstev záchranných týmů. Smyslem tohoto sportovního klání je ukotvení a sjednocení týmové práce během plnění úkolů v rozličném pracovním prostředí, kdy je kladen důraz především na všestranné dovednosti v rámci záchranářské práce. Soutěžní družstva jsou sestavena z vedoucího a tří psovodů se psy. Zúčastnění psi mohou, ale nemusí mít průkaz původu.

Canisterapeutické zkoušky

Podmínkou pro účast na zkoušce je adekvátní věk psa, zpravidla je jako spodní věková hranice uváděno minimální stáří 15 měsíců. Pes může i nemusí mít průkaz původu. Zkouška je zacílena na výběr psů se schopnostmi vhodnými pro canisterapeutickou práci. U canisterapie není dostačující pouze precizní splnění všech požadavků, obrovský důraz je kladen na ochotu a nadšení psa během práce. Je hodnocena interakce psovoda a psa s klientem. Způsobilost psa pro profesní canisterapeutickou dráhu se posuzuje skrze posouzení následujících aspektů: povaha psa, manipulovatelnost psa, vstřícnost psa vůči cizí osobě, trpělivost a reakce psa, vzrušivost psa, sociálnost psa, schopnost jeho práce v týmu.přečteno: 9 069x

Budeme rádi, když tento článek ohodnotíte :-)

80%

Co Vás zaujalo? Chybí Vám zde něco?
Napište komentář...